Đăng ký ngay

CHIẾN LƯỢC TẤT YẾU SỐ HOÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ TIẾN LÊN HAY LÀ SẼ LỤI TÀN?

VERCO24 REMOTE WORK

  • Làm thế nào để nắm được thời gian làm việc và hiệu suất/kết quả của nhân viên?
  • Làm thế nào để việc giao tiếp nội bộ giữa quản lý và nhân viên, và giữa các nhân viên được diễn ra thông suốt?
  • Làm thế nào để xây dựng quy trình làm việc từ xa sao cho phù hợp và hiệu quả?

VERCO24 PROJECT

  • Quản lý tác vụ nhóm, theo dõi sát sao lời nhắc nhiệm vụ, thời gian cần hoàn thành mục việc, báo cáo kết quả công việc,...
  • Lập kế hoạch và quản lý dự án .

Đăng ký ngay

VERCO24 WORKFLOW

VERCO24 COMMUNITY

Đăng ký ngay

VERCO24 DOCLIB

VERCO24 MARKETING

  • Xác định và đo lường hiệu quả hoạt động Marketing?
  • Tự động hóa hoạt động Marketing?

- Nguồn nào hiệu quả
- Tỉ lệ các nguồn

Đăng ký ngay

VERCO24 SALE

Automation Marketing

Funnel Sale

Tiến độ chăm sóc chuyển đổi doanh thu

Đánh giá khả năng chăm sóc khách hàng

  • Đã gửi bao nhiêu mail
  • Đã gọi bao nhiêu khách

Đăng ký ngay

VERCO24 HR

CHIẾN LƯỢC BÌNH ỔN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đăng ký ngay

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH
CHO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP SMES

ĐĂNG KÝ NGAY